کارگاه مکالمه 1خانم دماوندی

Greeting

Names and personal information

Marital status

Education

weather

مکالمه با فیلم مقدماتی

مکالمه با فیلم برای افزایش تسلط دانش پژوهان عزیز و بهتر یادگیری و تسلط بر زمانها و تلفظ و افرایش دید دانش آموزان برای استفاده زمانها طراحی شده است و بر اساس فیلم های آموزشی سطح عزیزان پیشرفت عالی دارد و اصطلاحات و نکته های جدید در مشاهده فیلم ها آموزش داده می شود . انشالله تاسطحهای بالاتر ادامه خواهیم داد.

جلسه اول : فیلم معرفی کردن و آشنایی و فیلم قرار گرفتن اشیا و فیلم ها بر اساس اتفاقهای روزانه هست .فیلم در مورد یک اصطلاح جدید روزانه

Greeting-introduce-where is the camera ……..?

جلسه دوم : فیلم در مورد مکانها و شهرها و اصظلاح جدید

Where is she /he from?

What is  it like?

 

جلسه سوم :فیلم حال ساده با یاددان همه ی کارهای مهم روزانه همراه با فیلم و اصطلاحات

What do you do every morning?

What does she –he do every morning?

جلسه چهارم : فیلم آشنایی شغل معرفی شغلها ی جدید  با فیلم – قسمت کوتاه فیلم فرندز درمورد شغل و اصظلاح

What ‘s your occupation?

When does he go to work?

جلسه پنجم: فیلم در مورد زمان حال استمراری و اصظلا ح جدید

What is she – he doing right now?

What are they doing?

جلسه ششم::فیلم در مورد مکان زندگی و کاربرد حرف اضافه در جمله- و جاهای تفریحی

Where do you live?

Does it have a view?

جلسه هفتم:فیلم درمورد زمان گذشته ساده – قسمتی کوتاه فیلم فمیلی – و اصطلاحات جدید

What did you last night?

How was your vacation?

جلسه هشتم : فیلم بیماری و انواع بیماری

What ‘s wrong?

What should we do ?

جلسه نهم :فیلم  مربوط به جریانات زندگی معروف در مکان معروف

where were you born?

جلسه دهم:دو فیلم آزاد پر از نکته های عالی

kids club 1:

greeting, color, number, pet, location, clothes, transportation, body, family,

kids club 9:

Super safari book: unit 5 – unit 9

کارگاه مکالمه خانم روح افزا

Take transportation
In dentistry
In bank
Geography and location
Activities and entertainment
Overlated store

کارگاه گرامر2 خانم روح افزا

Tag question
Wh question
Such, so,very
Ordinal number
Come and go
Too
Adverb
Should
Could
Can
Future: will, be going to
Used to

کارگاه 504(1)

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

کارگاه 504(2)

Unit 6

Unit 7

Unit 8

Unit 9

Unit 10

سر فصل های الفبای کودکان  1

 

کتاب فمیلی فرندز استارتر

بخش مقدمه

درس 1

یادگیری رنگ ها

درس 2

یادگیری اشیا موجود در کلاس

درس 3

اسباب بازی ها

درس 4

اعضای خانواده

                          یادگیری الفبای انگلیسی تا اخر حرف  j

یادگیری اعداد از 1تا 10

نکته های گرامری

This is

Is it …?

What’s this ?

What’s your name?

 

سر فصل های الفبای کودکان  2

 

کتاب فمیلی فرندز استارتر بخش دوم

درس 5

 اشنایی با احساسات مختلف مانند گرما سرما خوشحالی گرسنگی با جمله بندی

درس 6

 اشنایی با اسم حیوانات

درس 7

اشنایی با شغل ها به انگلیسی

درس 8

اشنایی با انواع لباس

درس 9

اشنایی با خوراکی ها به انگلیسی

                          یادگیری الفبای انگلیسی تا اخرین حرف

یادگیری صدا های اصلی

                                    یادگیری اعداد1 تا 20

نکته های گرامری

I am hungry ………

 What are they ?

They’re

Are they ……?

Yes they are

No they aren’t

I like I don’t like

 

سر فصل های الفبای کودکان 3

 

کتاب  نلسون گرامر 1

املای کلمات

صدای های اصلی و فرعی حروف الفبا

تشخیص حروف کوچک و بزرگ

معرفی اسم ها

صفتها

 Doing words

فعل ها

اسم های خاص

 تشخیص جمله

تشخیص سوال

همراه با املا و حل تمرین هرجلسه

 

Miss rezaei