آموش

لیست دوره های کامپیوتر خانه کارگر اصفهان
خرداد, 1399 2 نظرات
  9992 ICDL2 زوج 8-9/30 99/04/11 99/05/13 سایت 1 کامپیوتر * 9993 فتوشاپ مقدماتی زوج 9/30-11 99/03/31 99/04/25 سایت 1 کامپیوتر * 9994 illustrator زوج 11-12/30 99/04/02 99/04/28 سایت 1 کامپیوتر * 9995 فتوشاپ تکمیلی زوج 12/30-14 99/03/24 99/04/11 سایت 1 کامپیوتر فتوشاپ مقدماتی 9996 تایپ سریع زوج 12/30-14 ...
ادامه مطلب