خیاطی

لیست دوره های مجازی هنر خانه کارگر اصفهان
اردیبهشت, 1400 بدون نظر
00139 انواع حلوا و شله زرد زوج 19-20 1400/02/06 1400/02/27 خانم نصر 00123 نقاشی روی پارچه شنبه-چهارشنبه 19-20 1400/02/08 1400/03/08 خانم عبدالهی 00132 مردانه دوزی زوج 18-19 1400/02/11 1400/02/27 خانم متقی 00134 کیف کوله پشتی پارچه ایی زوج 16-17 1400/02/11 1400/02/13 خانم متقی 00130 مانتودوزی مقدماتی زوج 16-17 1400/02/15 ...
ادامه مطلب
لیست دوره های خیاطی خانه کارگر اصفهان
اردیبهشت, 1400 بدون نظر
0059 نازک دوزی1 زوج 8-09:30 1400/02/06 1400/02/27 خانم خرمی کلاس3 * 0060 مانتو 1 زوج 9:45-11:15 1400/02/06 1400/02/27 خانم خرمی کلاس3 * 0061 جیب و پروگیری زوج 11:30-13 1400/02/06 1400/02/27 خانم خرمی کلاس3 * 0062 نازک9 زوج 8-09:30 1400/02/06 1400/02/27 خانم متقی کلاس8 * 0063 ژورنال 1 زوج 9:45-11:15 ...
ادامه مطلب