مزایده

آگهی مزایده
خرداد, 1401 بدون نظر
مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان با شماره ثبتی 26 و شناسه ملی 10260008785 با استناد به مصوبه جلسه شماره 3461 مورخ 16/03/1401 هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان در نظر دارد  اماکن ورزشی مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان
خرداد, 1401 بدون نظر
مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان با شماره ثبتی 26 و شناسه ملی 10260008785 با استناد به مصوبه  شماره 3461 مورخ 16/03/1401 هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان، در نظر دارد  اماکن تجاری مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ساله  ...
ادامه مطلب